Recent Replies

Recent Topics

Statistica

Vizitatori Unici

Pagini|Puncte |Vizitatori Unici

  • Ultimele 24 ore: 294
  • Ultimele 7 zile: 1,358
  • Ultimele 30 zile: 3,529
  • Online acum: 9
Legislatie

Sa fie bine ca sa nu fie rau

Până la emiterea de către Agenția Naționala pentru Pescuit și Acvacultura a permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2017, pescuitul recreativ in habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației  Biosferei Delta Dunării, se va desfășura pe baza permiselor de pescuit recreativ care au avut valabilitate in anul 2016.

Legislatie

Permis pescuit 2017-reloaded

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE ORDIN Nr…….. pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale cu excepţia cu excepţia ariilor naturale protejate Luând în considerare prevederile: – art.2 pct 18² și 271 , art. 9 alin.(1) și alin.(3), art. 23 alin. (2) – (5), art.56 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; -art. X din Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; -art.11 alin.(10), litera a) din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia; – art. 2 alin. (1) și art.17 ale Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. În temeiul: – art. 2 alin. (1), litera c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor. Având în vedere: – referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. … …. – consultările cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc din care fac parte reprezentanții forurilor de reprezentare ale asociațiilor de pescari legal constituite la nivel național; – realizarea obiectivelor privind Politica Comună în domeniul PescuituluI pentru asigurarea protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii prin planuri multianuale pentru managementul durabil al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice şi la mediu; – necesitatea reglementării accesului la resursele acvatice vii; – necesitatea înbunătăţirii administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale; – întărirea activităţilor de control, inspecţie şi colectare date, corelată cu consolidarea răspunderilor şi sancţiunilor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin: Art.1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, cu excepția Rezervației Biosferei Deltei Dunării: -direct către pescarii recreativi pentru Dunăre şi Marea Neagră; – prin încheierea pe o perioadă de 10 ani a unor contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ cu asociațiile de pescari legal constituite şi recunoscute care au în obiectul de activitate pescuitul recreativ, pentru toate celelalte categorii de ape continentale. Art.2.-(1) Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale cu excepţia Rezervației Biosferei Deltei Dunării, se face în baza permiselor emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură şi eliberate direct de aceasta către pescarii recreativi sau prin asociațiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ. (2) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pe care asociaţia al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi pentru zonele pe care alte asociaţii au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii ştiinţifice de specialitate. (3) Practicarea pescuitului recreativ de către pescarii neafiliați la o asociație de pescuit recreativ, se face în baza regulamentului propriu al asociației care are încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitate de aceștia. Art.3. Modelul permisului de pescuit recreativ este prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art.4. Pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ solicitanții vor depune la sediul filialelor regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură /Direcției pentru politici și inspecții maritime o solicitare scrisă care sa aibă anexat următoarele documente: a) certificatul din Registrul special, eliberat de grefa Judecătoriei/Tribunalului de la sediul asociației de pescari, cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii documentației; b) înregistrarea de către ANPA în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari recreativi; c) numărul mediu de membri pescari recreativi înregistraţi în documentele asociației; d) planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resursei acvatice vii pentru zonele de pescuit recreativ solicitate, elaborat de instituţii de cercetare din domeniul pescuitului şi acvaculturii, pentru o perioadă de 10 ani; e) lista utilajelor şi dotărilor tehnice proprii; f) lista personalului propriu pentru controlul/paza obiectivelor aferent zonei/zonelor de pescuit recreativ solicitate (în copii conforme cu originalele); g) lista personalului propriu cu studii medii sau superioare (în copii conforme cu originalele). h) situaţia financiară la 31.12.2016, cu excepția asociațiilor înființate ulterior; i) valoarea activelor; j) cazier fiscal ( din care să rezulte că nu înregistrează datorii la D.G.P.F. şi Consiliul local ); Art.5. Conţinutul Planului de management este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul ordin. Art.6. Grila de evaluare este prezentată în Anexa nr 3 la prezentul ordin. Art.7.Comisia de evaluare a documentațiilor depuse de solicitanți și Comisia de soluționare a contestațiilor se stabilesc prin decizia președinelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Art.8.–(1) Atribuirea contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va face în favoarea solicitantului care obține punctajul cel mai mare, calculat în conformitate cu criteriile și grila de evaluare. (2)În situația existenței unor punctaje egale pentru zona/zonele de pescuit solicitate, contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va atribui solicitantului care obține punctajul mai mare la capacitatea tehnico-profesională; Art.9. Contractele aflate în derulare produc efecte juridice până la termenul prevăzut în contract. Art.10. Asociaţiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ asigură paza cu personal propriu angajat și autorizat în condițiile legii și colaborează cu personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi control în acţiunile de constatare și sancționare a contravențiilor și infracțiunilor în domeniul pescuitului recreativ. Art.11. Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociațiile de pescari recreativi au obligația să prezinte Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură situația centralizatoare a capturilor realizate de către membrii săi până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent. Art.12. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252 din 5 aprilie 2016 se abrogă. Art.13. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legislatie

Vizarea permiselor ANPA 2017 !!!

Conform prevederilor art. 23, alin.(1) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/23.11.2016, pentru modificarea şi  completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura:

“pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.”

  Până la încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ, pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se va desfășura de către persoanele fizice pe baza permiselor de pescuit eliberate doar de asociațiile de pescari legal constituite aflate în evidența MADR-ANPA, care au contracte aflate în derulare, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură. Permisele emise de ANPA în anii anteriori pot fi vizate pentru anul 2017 de către aceste asociații.

SITUAȚIA CONTRACTELOR PESCUIT R/S provizorie:

 

Nr.crt ASOCIAȚIA CONTRACT NR.
1 AJPS ARAD 9/30.01.2006
2 AJPS BRASOV 09/09.06.2003
3 AJVPS ARAD 1/22.02.1987
4 AJVPS ARGEȘ 1957/497/1982          1;3;4 /2002 RNP
5 AJVPS BACĂU 103/47/1988
6 AJVPS BIHOR 466/1987
7 AJVPS BISTRIȚA 140/351/1988
8 AJVPS BOTOȘANI 5/50/1988
9 AJVPS BRĂILA 4818/578/1985
10 AJVPS BUZĂU 2705/09.01.1988       62/01.05.2002 RNP
11 AJVPS CARAȘ-SEVERIN 151/30.06.2004
12 AJVPS CĂLĂRAȘI 85/1988
13 AJVPS CLUJ 12/24.04.2003     4/2002 RNP
14 AJVPS CONSTANȚA 314/1982
15 AJVPS COVASNA 70/10/1988
16 AJVPS COVASNA 70/10/1988
17 AJVPS DÂMBOVIȚA 1924/278/16.09.1982
18 AJVPS DOLJ 3130/1987
19 AJVPS GALAȚI 2231/133/1988
20 AJVPS GIURGIU 198/40/1988
21 AJVPS GORJ 3132/19/1987
22 AJVPS HUNEDOARA 678/107/1987
23 AJVPS MARAMUREȘ 664/5981/1982
24 AJVPS MEHEDINȚI 1/73/1988
25 AJVPS MUREȘ 1627/187/08.06.1982
26 AJVPS NEAMȚ 37/23/1988
27 AJVPS OLT 1391/473/1982
28 AJVPS PRAHOVA 62/31.05.2007
29 AJVPS SATU MARE 290/103/1988
30 AJVPS SĂLAJ 5/229/2006
31 AJVPS SIBIU 1700/145/22.06.1982
32 AJVPS SIBIU 1700/145/1982
33 AJVPS SUCEAVA 188/24/28.01.1993
34 AJVPS TELEORMAN 1249/177/1982
35 AJVPS TIMIȘ 906/204/1988
36 AJVPS VASLUI 3390/475/08.06.1982
37 AJVPS VÂLCEA 3131/362/1987
38 AJVPS VRANCEA 1343/725/1987
39 AP BANATUL 1/29.12.2006
40 APS AQUA CRISIUS 40/26.03.2007
41 APS MIERCUREA CIUC 2304/04.04.2007 CNAFP  1724/27.03.2006 RNP
42 APS-DEVA 99/24.05.2006
43 APS-HD 105/31.05.2006
44 AVP PENEȘ CURCANU 326;327;328/06.04.20011RNP
45 AVPS ACVILA BUCURESTI 41/31.03.2006
46 AVPS CAREI 859/2007  CNAFP
47 AVPS FAGARAS 08/09.06.2003
48 AVPS IALOMIȚA 4299/525/18.12.1987 piscicola     10/180/10.04.1990 ieelif
49 AVPS OLTENIȚA 5/2003
50 AVPS POTAISSA TURDA 11/2003
51 AVPS ROMAN 6/22.04.2003
52 AVPS RUPEA 10/09.06.2003
53 AVPS SIGHIȘOARA 4/2006
54 AVPS TÂRNAVA MARE 184-188;190/25.04.2008 RNP
55 APS ZARGAN DOLJ 2/13.01.2006 CNAFP
56   CERBUL CARPATIN 4343 /15.05.2008
57 PESCARII SALONTANI ANIF BIHOR 2172/14.07.2014,CPE3,SP BARMOD-SP IRAGHIOS SI NR.2437/01.08.2014 CPE3-CORHANA
58 PRIETENI PESCARI  IASI CNAFP nr.120/21.06.2006
59 A.S.P.R. Sinoe – Constanta 2280/20.12.2010
60 A.P.S. Pro Pescar Petrosani asociere in participatiune consiliu local Petrila
61 A.P.S. Salmo_Carpatica Lupeni Jud. Hunedoara 92/15.06.2006
62 AGPRS Mob Pesc Jud.Gorj 11/06.07.2011,13/08.08.2011,32/19.11.2010,33/27.11.2010
63 AVPS Turis Tr. Magurele 48/14.03.2006
64 APS – Lostrita Petrosani
65 AVPS – ACVILA Chiscadaga Jud. Hunedoara 79/10.04.2006
66 AVPS – BRAD FOREST