Reply To: ANPA noutati si legislatie

Home Forums Legi, decrete, regulamente ANPA noutati si legislatie Reply To: ANPA noutati si legislatie

#11408
CatalinCatalin
Keymaster
Proiect ORDIN Pescuit Sportiv 26-11-2015
 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE ORDIN Nr……
privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
Având în vedere: – consultarea cu Federaţia Română de Pescuit Sportiv ca unic for de reprezentare al asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel naţional; – referatul de aprobare nr……..al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Luând în considerare prevederile: – art. 4 alin. (3) lit. a), art. 23, 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 22, 23 şi 24 din Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul: – art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură; – art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art.1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din România se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, unde atribuirea se face de către Administraţia Biosferei “Delta Dunării”. Art.2. Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, se face în baza permiselor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi eliberate de aceasta sau prin asociaţiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite. Art.3. (1) – Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal şi netransmisibil. (3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual. Art.4. Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art.5. (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, se înfiinţează Registrul unic de evidenţa a Asociaţiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum şi a forurile lor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri. (2) Modelul „Registrului unic de evidenţa al Asociaţiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum şi a forurile lor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri” este prezentat în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Înscrierea Registrul unic de evidenţa al Asociaţiilor de Pescari Sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum şi a forurile lor de reprezentare la nivel naţional, constituite pe principiul liberei asocieri, se face în baza următoarelor documente: – cerere de înaintare către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură; – statut; – act constitutiv; – certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; – cod de înregistrare fiscală; – avizul de luare în evidenţă eliberat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor -certificat de identitate sportivă; – aviz de constituire; – autorizaţie de funcţionare. Art.6. Condiţiile privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv conţine datele prezentate în în Anexa nr.3 şi face parte integrantă din prezentul ordin. Art.7. Organizarea, conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor şi competiţiilor oficiale de pescuit sportiv în habitatele piscicole naturale, revin Federaţiei Române de Pescuit Sportiv, persoană juridică de interes naţional şi de utilitate publică, recunoscută şi autorizată de statul roman în condiţiile legii, cu acordul administratorului resurselor acvatice. Art.8 În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al României, Federaţia Română de Pescuit Sportiv are obligaţia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, Regulamentul privind organizarea si practicarea pescuitului recreativ/sportiv din România, pentru a fi opozabil părţilor interesate. Art.9. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin. Art.10.Asociaţiile de pescari sportivi, persoane juridice non profit legal constituite, precum şi forurilor de reprezentare la nivel naţional pot sprijini cu persoane angajate şi autorizate în condiţiile legii, personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de inspecţie şi control, în acţiunile de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi infracţiunilor. Art.11. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15 din 20 ianuarie 2011 privind condiţiile de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv reglementează pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, cu completările şi modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 74 din 28.01.2011, se abrogă. Art.12. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU Achim IRIMESCU
Anexa nr. 1
Model de permis de pescuit recreativ/sportiv nominal
Faţă
Verso : Permisul de pescuit are valabilitate în toate habitatele piscicole naturale cu excepţia RBDD. Descriere : Permisul este de tip cartonat Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, lăţime – 7 cm Culoare* gratuit roşu 10 lei galben 30 lei albastru *) În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcţie de valoarea lor.
NUME…………………………………… PRENUME……………………………… CNP……………………………………… ASOCIATIA…………………………… …… S 000123
PERMIS DE PESCUIT RECREATIV -SPORTIV
2 0 1 0
Anexa nr. 2 REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ AL ASOCIAŢIILOR DE PESCARI SPORTIVI
Nr Crt.
Număr/data cererii de înscriere
Numele asociaţiei
Sediul administrativ
Nr. certificat de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
Numele şi semnătura reprezentantului
 
 
Anexa nr. 3 CONDIŢII DE PRACTICARE A PESCUITULUI RECREATIV / SPORTIV PARTEA I Scop, perioade, durate si zone de prohibiţie a pescuitului Art. 1. Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă. Art.2. Pescuitul oricăror specii de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii.
PARTEA a-ll-a
Protecţia resurselor piscicole
Art. 2. (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociaţiile de pescari sportivi persoane juridice nonprofit legal constituite, pot propune stabilirea unor zone de protecţie piscicolă, care se delimitează pe teren prin semne distincte. (2) Zonele de protecţie piscicolă pot fi: a) de protecţie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor; şi dezvoltarea puietului; b) de protecţie a diversităţii speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic; c) de protecţie pentru iernarea peştelui. (3) in zonele de protecţie piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise: a) pescuitul anumitor specii de peşti si al altor vieţuitoare acvatice; b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole cum ar fi: – îngustarea/bararea cursului apei, -tăierea şi recoltarea vegetaţiei,
– extragerea de nămol, nisip şi pietriş, – colectarea gheţii. c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), activităţile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situaţii; a) când activităţile se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare; b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.
Art. 3. (1) Asociaţiile de pescari sportivi persoane juridice nonprofit legal constituite, pot propune Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare A.N.P.A. programe de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate şi pot participa la: a) identificarea, amenajarea şi protecţia zonelor de reproducere; b) înfiinţarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economica şi ştiinţifica; c) organizarea activităţii de monitorizare a populaţiilor piscicole şi stabilirea masurilor de refacere a populaţiilor periclitate. (2) In caz de necesitate, se pot lua masuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare. Art.4. (1) Asociaţiile de pescari sportivi vor solicita A.N.P.A., declararea regiunilor de cruţare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea şi hrănirea puietului şi adulţilor speciilor de vieţuitoare acvatice. (2) În apele declarate regiuni de cruţare se interzic, pe toată perioada anului, pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv, precum şi alte activităţi cum sunt : -recoltarea vegetaţiei, -extragerea balastului, -vânatul, -creşterea animalelor, -turismul. Art. 5. În scopul asigurării protecţiei resurselor piscicole, Asociaţiile de pescari sportivi – persoane juridice nonprofit legal constituite, au obligaţia să respecte prevederile Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
 
PARTEA a lll-a
Condiţiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv
Art.6. Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
PARTEA a lV-a Dimensiunile minime ale exemplarelor de peşti
Art.7. (1) Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de peşti sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. (2) Lungimea peştelui stabilita pentru pescuit este determinata prin măsurarea distanţei de la vârful botului pâna la baza înotătoarei caudale. (3) PuietuI şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) vor fi deversate în mod obligatoriu în apa, în stare vie. (4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din această specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.
PARTEA a V a Diverse
Art.8. Acţiunile de populare cu material biologic se efectuează în prezenţa reprezentanţilor A.N.P.A.
Art. 9. Asociaţiile şi Federaţiile de Pescari Sportivi consimt să – şi armonizeze acţiunile în vederea implementării obiectivelor şi măsurilor din prezentul regulament şi îşi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, în vederea practicării pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23, alin. 4, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10. Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi a legislaţiei secundare stabilită prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Comments are closed.