Recent Replies

Recent Topics

Răspunde la: Eliberarea, vizarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2018, 2017, 2016

Acasă Forumuri Legi, decrete, regulamente Eliberarea, vizarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2018, 2017, 2016 Răspunde la: Eliberarea, vizarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv 2018, 2017, 2016

#13287
Catalin
Catalin
Keymaster

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
ORDIN
Nr……..
pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public
al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale
cu excepţia cu excepţia ariilor naturale protejate
Luând în considerare prevederile:
– art.2 pct 18² și 271
, art. 9 alin.(1) și alin.(3), art. 23 alin. (2) – (5), art.56 alin.(2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, modificată și
completată prin Ordonanța de urgență nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
-art. X din Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative;
-art.11 alin.(10), litera a) din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publica și
regimul juridic al acesteia;
– art. 2 alin. (1) și art.17 ale Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare,
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
În temeiul:
– art. 2 alin. (1), litera c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările
ulterioare;
– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.
Având în vedere:
– referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. … ….
– consultările cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc din care fac parte
reprezentanții forurilor de reprezentare ale asociațiilor de pescari legal constituite la nivel
național;
– realizarea obiectivelor privind Politica Comună în domeniul PescuituluI pentru asigurarea
protecţiei şi conservării resurselor acvatice vii prin planuri multianuale pentru managementul
durabil al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale şi implementarea politicilor
referitoare la ecosistemele acvatice şi la mediu;
– necesitatea reglementării accesului la resursele acvatice vii;
– necesitatea înbunătăţirii administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii din
habitatele piscicole naturale;
– întărirea activităţilor de control, inspecţie şi colectare date, corelată cu consolidarea
răspunderilor şi sancţiunilor,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art.1. Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România se
face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al
resurselor acvatice vii, cu excepția Rezervației Biosferei Deltei Dunării:
-direct către pescarii recreativi pentru Dunăre şi Marea Neagră;
– prin încheierea pe o perioadă de 10 ani a unor contracte de utilizare a resurselor acvatice vii
în scop recreativ cu asociațiile de pescari legal constituite şi recunoscute care au în obiectul de
activitate pescuitul recreativ, pentru toate celelalte categorii de ape continentale.
Art.2.-(1) Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale cu excepţia
Rezervației Biosferei Deltei Dunării, se face în baza permiselor emise de Agenția Națională
pentru Pescuit și Acvacultură şi eliberate direct de aceasta către pescarii recreativi sau prin
asociațiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii
în scop recreativ.
(2) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pe care asociaţia al cărei
membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât şi
pentru zonele pe care alte asociaţii au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se
depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii ştiinţifice de specialitate.
(3) Practicarea pescuitului recreativ de către pescarii neafiliați la o asociație de pescuit
recreativ, se face în baza regulamentului propriu al asociației care are încheiate contracte de
utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ pentru zona/zonele de pescuit recreativ
solicitate de aceștia.
Art.3. Modelul permisului de pescuit recreativ este prevăzut în Anexa nr.1, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art.4. Pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ
solicitanții vor depune la sediul filialelor regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură /Direcției pentru politici și inspecții maritime o solicitare scrisă care sa aibă anexat
următoarele documente:
a) certificatul din Registrul special, eliberat de grefa Judecătoriei/Tribunalului de la sediul
asociației de pescari, cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii documentației;
b) înregistrarea de către ANPA în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari recreativi;
c) numărul mediu de membri pescari recreativi înregistraţi în documentele asociației;
d) planul de management pentru exploatarea durabilă prin pescuit recreativ a resursei acvatice
vii pentru zonele de pescuit recreativ solicitate, elaborat de instituţii de cercetare din domeniul
pescuitului şi acvaculturii, pentru o perioadă de 10 ani;
e) lista utilajelor şi dotărilor tehnice proprii;
f) lista personalului propriu pentru controlul/paza obiectivelor aferent zonei/zonelor de pescuit
recreativ solicitate (în copii conforme cu originalele);
g) lista personalului propriu cu studii medii sau superioare (în copii conforme cu originalele).
h) situaţia financiară la 31.12.2016, cu excepția asociațiilor înființate ulterior;
i) valoarea activelor;
j) cazier fiscal ( din care să rezulte că nu înregistrează datorii la D.G.P.F. şi Consiliul local );
Art.5. Conţinutul Planului de management este prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art.6. Grila de evaluare este prezentată în Anexa nr 3 la prezentul ordin.
Art.7.Comisia de evaluare a documentațiilor depuse de solicitanți și Comisia de soluționare a
contestațiilor se stabilesc prin decizia președinelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Art.8.–(1) Atribuirea contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va
face în favoarea solicitantului care obține punctajul cel mai mare, calculat în conformitate cu
criteriile și grila de evaluare.
(2)În situația existenței unor punctaje egale pentru zona/zonele de pescuit solicitate,
contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va atribui solicitantului
care obține punctajul mai mare la capacitatea tehnico-profesională;
Art.9. Contractele aflate în derulare produc efecte juridice până la termenul prevăzut în
contract.
Art.10. Asociaţiile de pescuit recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor
acvatice vii în scop recreativ asigură paza cu personal propriu angajat și autorizat în condițiile
legii și colaborează cu personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură cu drept de
inspecţie şi control în acţiunile de constatare și sancționare a contravențiilor și infracțiunilor în
domeniul pescuitului recreativ.
Art.11. Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociațiile de pescari recreativi
au obligația să prezinte Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură situația centralizatoare
a capturilor realizate de către membrii săi până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru
anul precedent.
Art.12. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de
pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252 din 5 aprilie 2016 se
abrogă.
Art.13. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.