Recent Replies

Recent Topics

Reply To: Competente si regulamente

Home Forums Pescuitul pe apele de munte Competente si regulamente Reply To: Competente si regulamente

#2138
CatalinCatalin
Keymaster

R E G U L A M E N T privind practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale din apele de munte

Capitolul I – Definiții si reglementări legale
Art. 1 – Pescuitul este activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele
piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea si regenerarea
resurselor acvatice vii (conf. O.U.G.nr.23/2008 cu modificările si completările ulterioare).
Art. 2 – Resursele acvatice vii sunt reprezentate de speciile de pesti si alte viețuitoare
acvatice, destinate consumului uman, disponibile si accesibile în habitatele piscicole
naturale ale României (conf. O.U.G.nr.23/2008 cu modificările si completările ulterioare).
Art. 3 – Administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de
munte de pe teritoriul României, se face de Regia Națională a Pădurilor– Romsilva, care
poate exploata resursele acvatice vii, prin unitățile si subunitățile sale din teritoriu si/sau
prin organizațiile de pescari, legal constituite din România, potrivit legii si Protocolului de
delegare.
Art. 4 – R.N.P.– Romsilva, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii din apele
de munte ale României, aplică măsuri de protecția, conservarea, gestionarea si
exploatarea durabilă a acestora, pentru îmbunătățirea condițiilor naturale de habitat a
salmonidelor, prin amenajarea de cascade simple, cascade podite, pinteni, praguri, toplițe
pentru stocarea materialului biologic (puiet de păstrăv indigen) destinat repopulărilor
anuale, plantări de arbori si arbusti forestieri pentru stabilizarea malurilor râurilor si
lacurilor, lucrări de corectarea torenților, etc., prin unitățile si subunitățile sale din teritoriu
si/sau prin organizațiile de pescari din România, potrivit legii si Protocolului de delegare.
Art. 5 – Protecția, conservarea, întreținerea si gestionarea amenajărilor piscicole specifice
(toplițe, cascade, pinteni, praguri, etc.) precum si paza acestora si a resurselor acvatice vii
din apele de munte, cad în responsabilitatea R.N.P.-Romsilva, în conformitate cu
prevederile art. 51 din Legea 46/2008–Codul Silvic si art.67 alin.(3) din O.U.G. nr. 23/2008
privind pescuitul si acvacultura cu modificările si completările ulterioare. Aceste acțiuni se
vor realiza în mod direct si nemijlocit prin personalul silvic propriu si/sau prin organizațiile
de pescari, legal constituite, pentru zonele de pescuit atribuite pentru exploatarea
resurselor acvatice vii.
Art. 6 – Pescuitul recreativ – exercitat ca un hobby, este pescuitul efectuat cu undița sau
cu lanseta, în scop de agrement/performanță (după Legea nr. 317/oct.2009).
Art. 7 – Pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale din apele de munte se
exercită în baza reglementărilor legale în domeniul pescuitului, a permiselor emise de
Agenția Națională pentru Pescuit si Acvacultură-A.N.P.A., a Protocolului de delegare a
administrării resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de munte
si organizării activității de practicare a pescuitului (înregistrat la RNP-Romsilva sub nr.
10711/VS/19.04.2010 si la A.N.P.A. sub nr. 2689/21.04.2010) si a prezentului Regulament.
Art. 8 – Personalul silvic specializat al administratorului si al organizațiilor de pescari (de
pe zonele de pescuit atribuite acestora) delimitează si marchează cu panouri vizibile, pe
fiecare zonă de pescuit în parte, sectoarele oprite la pescuit din interiorul ariilor protejate,
zonele de protecție pe care pescuitul este interzis temporar în vederea refacerii efectivelor
de salmonide, precum si zonele unde pescuitul este permis numai în regim catch and
release (prinde și eliberează).
Art. 9 – Fondul de pescuit sau zona de pescuit montană este unitatea de gospodărire a
populațiilor piscicole, în principal salmonicole, ce habitează în apele de munte ca
ecosisteme constituite din râul/pârâul cu afluenții săi, sau lacul cu principalele pâraie care
îl alimentează (definiție ICAS, 2007).

Capitolul II – Condițiile de exercitarea pescuitului recreativ în apele de munte
Art. 10 – Pescuitul recreativ în apele de munte, poate fi exercitat de orice persoană,
cetățean român sau străin, pe bază de permis de pescuit eliberat de A.N.P.A. si a
documentelor fiscale specifice, eliberate de R.N.P.-Romsilva prin unitățile din structura sa
teritorială – pentru zonele de pescuit gestionate direct sau, de organizatiile de pescari –
pentru zonele de pescuit atribuite fiecăreia, documente nominale si netransmisibile, care
împreună cu actul de identitate, atestă dreptul deținătorului lor de a exercita pescuitul
recreativ pe aceste ape.
Art. 11 – Pe apele de munte administrate si gestionate direct de R.N.P.-Romsilva (prin
unitățile si subunitățile sale teritoriale), permisul de pescuit eliberat de A.N.P.A. este
valabil numai însoțit de documentul fiscal care atestă achitarea contravalorii tarifului
de pescuit de către solicitant sau pentru acesta, iar pe apele de munte atribuite
organizațiilor de pescari, de documentul fiscal care atestă achitarea cotizației pe anul în
curs, sau tariful, după caz.
Art. 12 – Tariful de pescuit reprezintă contravaloarea serviciilor privind protecia si
conservarea resurselor acvatice vii, organizarea si desfăsurarea corespunzătoare a
pescuitului recreativ în apele de munte, ca si în iazurile si bălile din fondul forestier
proprietate publică a statului (prin lucrări de: populări si repopulări cu puiet, amenajări de
cascade podite, podee, pinteni, praguri, toplițe, stabilizarea malurilor râurilor si lacurilor,
corectarea torenților, paza, întreinerea, repararea si gestionarea amenajărilor piscicole
specifice și a resurselor acvatice vii, etc.).
Art. 13 – Lista tarifelor de pescuit și respectiv nivelul cotizației, se elaborează anual de
către compartimentul de specialitate al Direcției silvice/ICAS/ sau al organizației de
pescari, se aprobă de Comitetul Director sau Consiliul de conducere, al Direcției
silvice/ICAS sau al Organizației de pescari si se pune în aplicare prin Decizia Directorului
Direcției silvice/ICAS sau al Organizației de pescari.
Art. 14 – Tarifele de pescuit recreativ și respectiv nivelul cotizației, se afisează la sediile
tuturor unităților si subunităților silvice din structura teritorială a R.N.P-Romsilva (din zona
de munte), la sediile Organizațiilor de pescari sportivi, precum si pe site-urile acestora.
Art. 15 – Tarifele de pescuit recreativ și respectiv cotizațiile, se achită direct la sediile
unităților si subunităților silvice, ale organizațiilor de pescari si/sau pe teren, la
împuterniciții acestora. Pentru tariful și cotizația achitată, solicitanților li se eliberează
documente fiscale legale (bonuri, chitan’e, sau facturi fiscale), precum si o copie a
prezentului Regulament, de care semnează pe loc pentru luare la cunostință.
Art. 16 – Odată cu achitarea tarifului de pescuit recreativ, solicitantul îsi însuseste
regulamentul si condițiile de practicare a pescuitului recreativ pe apele de munte
administrate de RNP-Romsilva si consimte prin semnătură să se supună controlului
reprezentanților RNP-Romsilva pe teren, în conformitate cu prevederile Legii
253/05.12.2011 privind pescuitul si acvacultura.
Art. 17 – Pescuitul recreativ în apele de munte (râuri si/sau lacuri), se exercită de pe mal
sau din barcă, cu o singură undiță sau cu o lansetă, ținută în mână si folosind în
exclusivitate momeli artificiale. Undița va fi prevăzută cu cel mult două (2) cârlige.
Art. 18 – Sezonul de pescuit recreativ la salmonide este deschis anual în perioada 01 mai
– 14 septembrie. În perioada 01 ianuarie – 30 aprilie și 15 septembrie – 31 decembrie,
sezonul de pescuit la salmonide este închis.
Art. 19 – Pescuitul si reținerea exemplarelor de lostriță si lipan, chiar si a celor prinse
accidental în apele în care conviețuiesc cu păstrăvii, este interzis tot timpul anului.
Art. 20 – Pescuitul celorlalte specii de pești, altele decât salmonidele, prezente în lacurile
de acumulare din zona de munte, se face în concordanță cu perioadele de pescuit
permise și cu cele de prohibiție stabilite anual prin ordin al autorității naționale pentru
acvacultură.
Art. 21 – Exercitarea pescuitului recreativ în apele de munte este permisă numai în timpul
zilei, de la răsăritul si până la apusul soarelui.
Art. 22 – Se pot reține numai capturile de salmonide cu lungimea minimă de 20 cm la
păstrăv (indigen, fântânel, curcubeu) si 22 cm la coregon. Puietul si exemplarele de pesti
capturate ale căror dimensiuni sunt sub cele menționate mai sus, se eliberează de îndată
în apă, în stare vie, la locul capturării.
Art. 23 – Dimensiunile capturilor se măsoară de la vârful botului până la baza înotătoarei
caudale.
Art. 24 – Fiecare pescar, deținător al documentelor legale menționate mai sus, poate
reține maximum 10 pesti salmonizi / zi de pescuit, în orice configurație.
Art. 25 – Pescuitul recreativ pe apele de munte, se poate practica în regim normal, cu
reținerea numărului maxim si la dimensiunile menționate mai sus, sau în sistem catch and
release C&R (prinde & eliberează).
Art.26– Practicarea pescuitului recreativ în sistem C&R nu dă dreptul deținătorului să
rețină nici o captură asupra sa, nici chiar a exemplarelor rănite accidental, dar iremediabil
pentru a mai putea supraviețui.
Art. 27 – Pe apele de munte, în sistemul C&R, este permis numai pescuitul cu muscă
artificială, cu maxim 2 muste pe undiță si cu cârlige debarbetate. Pescuitul la spinning este
permis cu o singură nălucă. Pescuitul la trenă este permis doar pe lacuri.
Art. 28 – În calitate de administrator al apelor de munte din România si pentru protecția,
conservarea si dezvoltarea durabilă a resurselor acvatice vii din aceste habitate, R.N.P.-
Romsilva interzice folosirea următoarelor procedee pe apele de munte: nădirea, folosirea
atractanților, momelile naturale si momelile sintetice de tip pastă, bile si pelete.
Art. 29 – În exercitarea pescuitului recreativ, pescarii vor respecta următoarele reguli cu
caracter general:
a) să ia cunostință de zonele instituite pentru protecție si să respecte marcajele si
regimul special al acestora;
b) să ofere informații statistice despre capturile realizate în cursul unui sezon,
despre speciile si zonele în care le-au realizat;
c) să cunoască speciile de salmonide care fac obiectul pescuitului recreativ, să
respecte dimensiunile minime legale de capturare precum si perioadele de
prohibiție pentru fiecare specie, conform prevederilor legale;
d) să nu arunce pe maluri, în albiile râurilor, în lacuri si în zonele umede adiacente,
deseuri de orice natură;
e) să nu spele si să nu permită spălarea autovehiculelor în apele de munte;
f) să informeze de urgență persoanele sau instituțiile abilitate asupra cazurilor de
poluare sau catastrofe naturale si să acorde sprijin acestora pentru evaluarea
pagubelor si atenuarea efectelor distructive asupra zonelor de pescuit;

Capitolul III – Răspunderi si sancțiuni
Art.30 – Nerespectarea dispozițiilor prezentului Regulament privind practicarea pescuitului
recreativ în apele de munte administrate de R.N.P.– Romsilva în România, de către
persoane fizice sau juridice, atrage după caz, răspunderea administrativă, civilă sau
penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art.31– Constatarea faptelor ce constituie contravenții si infracțiuni si aplicarea
sancțiunilor aferente acestora se face, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 23/2008
privind pescuitul si acvacultura cu modificările si completările ulterioare, de către organele
de urmărire penală, persoanele cu drept de inspecție si control din cadrul A.N.P.A., Garda
Națională de Mediu, ofițerii si agenții din cadrul Poliției Române si Poliției de Frontieră
Române, ofițerii si subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum si de către
personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, după caz.
Art. 32 – (1) Permisul de pescuit poate fi suspendat sau retras, prin decizia presedintelui
ANPA, la propunerea personalului cu drept de control si inspecție, a instituțiilor sau
persoanelor abilitate cu drept de control, inclusiv a personalului silvic, în condițiile art. 59,
60 și 67 din O.U.G.nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificările si
completările ulterioare.
(2) Decizia de reținere/ suspendare va fi comunicată către persoana asupra căreia
a fost luată această măsură în termen de 5 (cinci) zile de la emitere, prin personalul filialei
A.N.P.A. cu drept de control si inspecie. Contestațiile se depun la sediul filialei teritoriale,
în termen legal.

Capitolul IV – Dispozi)ii finale
Art. 33 – Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu legislația din domeniul
pescuitului si acvaculturii, în vigoare.
Art. 34 (1) – Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele prevăzute în
Protocolul de delegare a administrării resurselor acvatice vii din habitatele piscicole
naturale din apele de munte si organizării activității de practicare a pescuitului (înregistrat
la RNP-Romsilva sub nr. 10711/VS/19.04.2010 si la A.N.P.A. sub nr. 2689/21.04.2010),
aprobat de conducerile Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerului Mediului
si Pădurilor.
(2) – Prezentul Regulament poate fi modificat si completat în aceleasi condiții, funcție de
modificările legislative ce pot surveni în domeniu sau de propunerile primite din partea
celor interesați.
Art. 35 – Angajații Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, implicați în organizarea si
desfăsurarea activității de protecție, conservare, administrare, gestionare si management
al resurselor acvatice vii din apele de munte, vor lua la cunostință de prevederile
prezentului „Regulament”, prin grija conducătorilor unităților si subunităților silvice.
Art. 36 – Prezentul Regulament se publică pe pagina web a R.N.P. – Romsilva, se
comunică la toate unitățile silvice si se aduce la cunostință asociațiilor de pescari,
interesate.

Comments are closed.