Recent Replies

Recent Topics

Prohibitie 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Home Forums Legi, decrete, regulamente Prohibitie 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 18 total)
 • Author
  Posts
 • #10881
  CatalinCatalin
  Keymaster

  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR ORDIN

  privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 Având în vedere Referatul de aprobare nr. ………..al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. …………….al Direcţiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor; Luând în considerare prevederile: – art. 12 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi modificările ulterioare; – art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1207/2003; – art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:

  CAPITOLUL I – Zone şi perioade de prohibiţie Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie – 08 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 10 aprilie – 24 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. (2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie – 08 iunie inclusiv. (3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie – 08 iunie inclusiv. Art. 2 – În Complexul Razim – Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 69 de zile, în perioada 1 aprilie – 08 iunie inclusiv. Art. 3 – Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele: a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2); b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului; c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului; d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului; e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 şi km 65, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate; f) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1); g) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1); h) pe braţul Borcea, zona km 37 – 41 ( Stelnica – Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1); i) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, tot timpul anului; j) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche -2 Mai, delimitată de coordonatele: NV: 43° 47′ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E; NE: 43° 47′ lat. N şi 28° 40′ long. E; SV: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E; SE: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 40′ long. E şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului; Art. 4 – (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise: a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice; b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii; c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal; d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii: a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific; b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale. CAPITOLUL II – Specii şi perioade de prohibiţie Art. 5 – (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează: a) ştiuca, pe o durată de 35 zile, în perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1); b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului; c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului; d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie; e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni; f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31 august inclusiv. (2) În apele Mării Negre se interzic: a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv; b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului; c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni în baza unui studiu de cotă; d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai – 30 mai inclusiv; e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă). (3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentulului (UE) nr. ……al Consiliului din …………de stabilire, pentru 2016, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte din Marea Neagră. (4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală). (5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate; (6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea “beam traulului” în perioada de prohibiţie a calcanului, se poate face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan. Art. 6 – Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel: a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 12 zile, în perioada 28 aprilie – 9 mai inclusiv; b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 2 mai –22 mai inclusiv; c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 13 mai –11 iunie inclusiv; d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada 18 mai – 28 mai inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”. e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării. Art. 7 – (1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, în baza unor contracte aprobate de administratorul resursei, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie de pescuit sturioni, se realizează în stare vie, pe o durată de 45 zile, în perioada 15 martie -30 aprilie inclusiv, în zonele: a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton); b) braţul Borcea, km 37 -41 (Stelnica- Feteşti); c) pe braţul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina. (2) Capturarea unui număr limitat de sturioni în scop ştiinţific, cu autorizaţie de pescuit sturioni, se poate face tot timpul anului şi în alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), cu marcarea şi eliberarea imediată a acestora în mediul acvatic, conform prevederilor legale în vigoare. (3) Numărul de sturioni capturaţi pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, în baza unor contracte aprobate de administratorul resursei, precum şi în scop ştiinţific, zonele de pescuit, organizarea şi monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt stabilite şi aprobate prin decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. CAPITOLUL III – Dispoziţii finale Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie – 30 septembrie inclusiv. (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 iulie – 31 august inclusiv. (4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3) se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setcă în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în condiţii hidrologice nefavorabile, prin Decizia Guvernatorului R.B.D.D. (5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului. (6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi. (7) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti protejate. Art. 9 – (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă. (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic. Art. 10 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”. (2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, eliberat în baza următoarelor documente: a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării; b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul; c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor; d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. (3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”. Art. 11 – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 12 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  #10886
  CatalinCatalin
  Keymaster

  INCEPEM CALCULELE!

  #10887
  CatalinCatalin
  Keymaster
  #11865
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Monitorul Oficial, partea I, numarul 102/10 februarie 2016

  „Ordinului privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016″:

  CAPITOLUL I – Zone şi perioade de prohibiţie

  Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie – 08 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 10 aprilie – 24 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.

  (2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie – 08 iunie inclusiv.

  (3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie – 08 iunie inclusiv.

  Art. 2 – În Complexul Razim – Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 69 de zile, în perioada 1 aprilie – 08 iunie inclusiv.

  Art. 3 – Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:

  1. a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
  2. b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
  3. c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
  4. d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
  5. e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 şi km 65, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
  6. f) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  7. g) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  8. h) pe braţul Borcea, zona km 37 – 41 ( Stelnica – Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1); i) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, tot timpul anului;
  9. j) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche -2 Mai, delimitată de coordonatele: NV: 43° 47′ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E; NE: 43° 47′ lat. N şi 28° 40′ long. E; SV: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E; SE: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 40′ long. E şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;

  Art. 4 – (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:

  1. a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
  2. b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
  3. c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
  4. d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii: a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific; b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.

  CAPITOLUL II – Specii şi perioade de prohibiţie

  Art. 5 – (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

  1. a) ştiuca, pe o durată de 35 zile, în perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1);
  2. b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;
  3. c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;
  4. d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie; e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
  5. f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31 august inclusiv. (2)

  În apele Mării Negre se interzic:

  1. a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
  2. b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
  3. c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni în baza unui studiu de cotă;
  4. d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;
  5. e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).

  (3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentulului (UE) nr. ……al Consiliului din …………de stabilire, pentru 2016, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte din Marea Neagră.

  (4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).

  (5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;

  (6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea „beam traulului” în perioada de prohibiţie a calcanului, se poate face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.

  Art. 6 – Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:

  1. a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 12 zile, în perioada 28 aprilie – 9 mai inclusiv;
  2. b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 2 mai –22 mai inclusiv;
  3. c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 13 mai –11 iunie inclusiv;
  4. d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada 18 mai – 28 mai inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
  5. e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

  Art. 7 – (1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, în baza unor contracte aprobate de administratorul resursei, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie de pescuit sturioni, se realizează în stare vie, pe o durată de 45 zile, în perioada 15 martie -30 aprilie inclusiv, în zonele:

  1. a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
  2. b) braţul Borcea, km 37 -41 (Stelnica- Feteşti);
  3. c) pe braţul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina. (2) Capturarea unui număr limitat de sturioni în scop ştiinţific, cu autorizaţie de pescuit sturioni, se poate face tot timpul anului şi în alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), cu marcarea şi eliberarea imediată a acestora în mediul acvatic, conform prevederilor legale în vigoare. (3) Numărul de sturioni capturaţi pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, în baza unor contracte aprobate de administratorul resursei, precum şi în scop ştiinţific, zonele de pescuit, organizarea şi monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt stabilite şi aprobate prin decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

  CAPITOLUL III – Dispoziţii finale

  Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.

  (2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie – 30 septembrie inclusiv.

  (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în perioada 1 iulie – 31 august inclusiv.

  (4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3) se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setcă în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în condiţii hidrologice nefavorabile, prin Decizia Guvernatorului R.B.D.D.

  (5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

  (6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.

  (7) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti protejate.

  Art. 9 – (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă. (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

  Art. 10 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

  (2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, eliberat în baza următoarelor documente: a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării; b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul; c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor; d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

  (3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

  Art. 11 – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare.

  #12351
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Amatorii de pescuit dar şi de peste ieftin se vor bucura doar aproximativ două luni de posibilitatea de a pescui în lacul Ciupercă.
  Conform regulamentului aprobat săptămâna trecută de consilierii locali, se va putea pescui doar în perioada electorală şi încă puţin după alegeri, în perioada 1 mai- 30 iunie.
  “Ţinând cont de solicitările cetăţenilor, în special ale pensionarilor, se propune deschiderea pescuitului în lacul Ciuperca, pentru început, pe două luni, de la 01.05.2016 – 30.06.2016” se precizează în expunerea de motive.
  Conform regulamentului, se va putea pescui doar cu o singură undiţa cu maxim două cârlige, numai în zona de pescuit stabilită pe latura de nord-est, din dreptul morii de vânt până în colţ, spre Casă Albastră, pe o lungime de aproximativ 200 de metrii, marcată şi semnalizata, zilnic în intervalul orar 05 – 18.
  Taxa de pescuit este de 10 lei, 5 lei pentru pensionari şi se admite pescuirea pe zi a cantităţii maxime de 3 kilograme.

  Sursa: ziaruldetulcea.ro

  #13054
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Aparitia proiectului ordin de prohibitie pentru 2017 provoaca ceva dureri de cap. Apar zonele de protectie, detaliate pe rauri, zone si chiar coordonate GPS. 

  Eliberarea permiselor de catre asociatii si fisa de pescuit sunt alte teme de studiat si de dezbatut printre pescari dar iarna e lunga…

  #13330
  CatalinCatalin
  Keymaster

  ORDIN Prohibitie 2017 – oficial

  CAPITOLUL I – Zone şi perioade de prohibiţie
  Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv
  şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în
  habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv,
  iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în
  perioada 01 aprilie – 15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
  (2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti,
  crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent
  sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 60
  de zile, în perioada 01 aprilie – 30 mai inclusiv.
  (3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de
  peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu
  Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv.
  Art. 2 – În Complexul Razim – Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru
  pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare
  acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 01 aprilie –30 mai inclusiv.
  Art. 3- Se declară zone de protecție la iernat pentru resursele acvatice vii:
  – 500 m amonte și aval pe axul albiei minore, în zona podurilor, peste cursurile de apă care au
  cel puțin un punct de sprijin în albia cursului de apă;
  – râul Mureș în zona localității Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul
  rutier și podul CFR) precum și în zona balastierelor “La Vulpe” și ” Del Bono”;
  – râul Mureș de la confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, aval, până la barajul din localitatea
  Reghin;
  – râul Mureș prag beton Brâncovenești, amonte, până la balastiera “Haneș”;
  – râul Mureș în zona termocentralei Iernut având coordonatele 46.28’12,86″N, 24.11’9,42″ E;
  – râul Mureș în zona localității Iernut având coordonatele 46.27’14,47 “N, 24.14’49,41” E;
  – râul Mureș în zona localității Gheja având coordonatele 46.27’15,76 “N, 24.3’38,25” E;
  – râul Crișul Repede, localitatea Tarian, 1000 m aval de barajul Tarian;
  – râul Crișul Repede, localitatea Sântandrei, 500 m aval și amonte de balastiera Sântion;
  În aceste zone se interzice pescuitul în perioada 01 ianuarie – 15 martie fără a aduce atingere
  perioadei de prohibiţie instituite la art.1.
  Art. 4- Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii
  următoarele:
  a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot
  timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei
  de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
  b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi
  până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
  c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
  d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
  e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 şi
  confluența cu canalul Uzlina, tot timpul anului;
  f) lacul Cuejdel rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului;
  g) pâraiele Iapa, Tarcău și Sabasa din județul Neamț, tot timpul anului;
  h) brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona
  localităților Sărata-Colun având coordonatele (lat. 45.768266, long. 24.490176) până la
  confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele (lat. 45.772138, long. 24.486772),
  tot timpul anului;
  i) brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având
  coordonatele ( lat. 45.746467, long. 24.383083) până la confluența cu cursul principal al Oltului
  având coordonatele (lat. 45.739114, long. 24.376745), tot timpul anului;
  j) pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime
  de 6 km, tot timpul anului;
  k) pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9
  km, tot timpul anului;
  l) râul Mureș în zonele:
  – curba de la Petelea, având coordonatele 46.44′.7,71″N, 24.42’27,72″E;
  – țeava Glodeni, având coordonatele 46.39’23,12″N, 24.37’30, 31″E;
  – Chinari, având coordonatele 46,36’3,18″ N, 24.35’30,26″ E;
  – Chinari la țeavă, având coordonatele 46.35’50,40″ N, 24.35’11,33″E;
  -Tg. Mureș amonte baraj priză, având coordonatele 46.33’45,49″N, 24.34’4,41″E;
  – Tg. Mureș baraj Ady, având coordonatele 46.32’37,87″N, 24.31’55,30″E;
  – Morești, “Sub pădure”, având coordonatele 46.29’46,72″N, 24.27’5,34″E;
  -Chețani, având coordonatele 46,27’19, 43″N, 24.1’5,85″E, tot timpul anului.
  m) pârâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcadaga până la vărsare în râul Mureș, tot
  timpul anului;
  n) râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
  o) râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
  p) râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;
  r) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
  s) răul Valea Luncani de la izvoare până la confluența cu râul Ștei, tot timpul anului;
  ș) râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
  t) Râul Mare inferior de la lacul Ostrov până la lacul Hațeg, tot timpul anului;
  ț) râul Mălăiești, de la izvoare până la confluența cu râul Ștei, tot timpul anului;
  u) râul Mitrești, de la izvoare până la confluența cu râul Ștei, tot timpul anului;
  v) Râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștei, tot timpul anului;
  x) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;
  z) râul Voievodul de la izvoare până la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;
  a*) râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
  b*) râul Zeicani de la pîrîul Aninei până la pârâul Hațegel, tot timpul anului;
  c*) râul Cerna Superioară de la izvoare până la lacul Cinciș, tot timpul anului;
  d*) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
  e*) râul Bătrâna de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;
  f*) râul Streiul Mijlociu de la confluența cu pârâul Crivadia până la confluența cu râul Barbat, tot
  timpul anului;
  g*) râul Zlasti de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;
  h*) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
  i*) râul Geoagiu de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;
  j*) râul Tisa 300 m aval de localitatea Teceul Mic până la 500 m amonte de stâlpul de frontieră
  nr. 258, tot timpul anului;
  k*) râul Someș, localitatea Tămaia, 300 m amonte de bacul plutitor (zona “La horincie”), tot
  timpul anului;
  l*) râul Lăpuș, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;
  m*) râul Someșul Mare, 100 m aval și 100 m amonte de barajul priză alimentare cu apă a
  localității Beclean, tot timpul anului;
  n*) râul Șieu, 100 m amonte și 100m aval de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul
  anului;
  o*) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13
  mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a
  aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin.(1);
  p*) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi
  Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de
  zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de
  prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  r*) pe braţul Borcea, zona km 37 – 41 ( Stelnica – Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15
  martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie
  inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  s*) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”,
  tot timpul anului;
  ș*) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de coordonatele:
  I.coordonate în Stereo 70
  sectoarele zonei A:
  257164; 788456 și respectiv 256493; 788501
  257052; 787992 256509; 788802
  259130; 788415 256202; 788814
  259167; 788447 256190; 788515
  Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică,
  linia țărmului)
  260634; 788334
  260642; 800173
  254039; 800173
  255143; 788425
  Coordonatele geografice ale celor două zone (în ETRS89) sunt după cum urmează:
  Sectoarele zonei A:
  43°45’25,394″; 28°34’49,673″ și respectiv: 43°45’03,625″; 28°34’50,360″
  43°45’22,434″; 28°34’28,744″ 43°45’03,712″; 28°35’03,824″
  43°46’29,049″; 28°34’51,717″ 43°44’53,764″; 28°35’03,754″
  43°46’30,200″; 28°34’53,219″ 43°44’53,803″; 28°34’50,388″
  Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine( în partea vestică,
  linia țărmului)
  43°47’17,817″; 28°34’51,065″
  43°47’00,814″; 28°43’39,704″
  43°43’27,240″; 28°43’26,172″
  43°44’20,064″; 28°34’44,310″
  şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
  Art. 5- (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
  a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
  b)lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor
  acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor,
  extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
  c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt
  interzise în următoarele situaţii:
  a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
  b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.
  CAPITOLUL II – Specii şi perioade de prohibiţie
  Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al
  altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
  a) ştiuca, pe o durată de 35 zile, în perioada 10 februarie – 15 martie inclusiv, cu respectarea
  prevederilor art. (1);
  b) pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni),
  cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion
  volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă
  (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus
  poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius),
  precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a
  Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
  naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
  49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;
  c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;
  d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data 01 ianuarie
  până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
  e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
  f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1
  iulie -31 august inclusiv.
  (2) În apele Mării Negre se interzic:
  a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul,
  ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data
  01 ianuarie până la 31 ianuarie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
  b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
  c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
  d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 1 mai – 31 mai inclusiv;
  e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor
  accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
  (3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentulului (UE) nr……. al Consiliului
  din ……..de stabilire, pentru 2017, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte
  și grupe de stocuri de pești din Marea Neagră.
  (4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă
  egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor
  fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
  (5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decât cele
  prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu
  folosirea uneltelor specifice autorizate;
  (6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea “beam
  traulului” în perioada de prohibiţie a speciilor demersale se face cu obligativitatea notificării
  Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a
  ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu excepția
  teritoriului Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” până la izobata de 20 m.
  Art. 7- Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de
  Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
  a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe
  o durată de 10 zile, în perioada 14 aprilie –23 apilie inclusiv;
  b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km
  238, pe o durată de 20 de zile, în perioada 20 aprilie – 09 mai inclusiv;
  c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km
  845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 01mai –30 mai inclusiv;
  d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
  Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada
  04 apilie –13 apilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 pentru
  aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
  e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac,
  cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.
  CAPITOLUL III – Dispoziţii finale
  Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit
  comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008
  privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi
  metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările
  ulterioare.
  (2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul
  Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie – 30 septembrie inclusiv.
  (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi
  canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 01 iunie – 30
  septembrie inclusiv.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3) se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii
  uneltelor de pescuit de tip setcă în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în condiţii
  hidrologice nefavorabile, prin Decizia Guvernatorului R.B.D.D.
  (5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în
  celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
  (6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă
  dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.
  (7) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă
  (paragate şi pripoane),cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti și alte
  viețuitoare acvatice protejate.
  Art. 9 – (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A
  şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări
  prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogărilor
  stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor
  vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii
  şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice
  vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
  Art. 10 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor
  situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta
  Dunării”.
  (2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”
  activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii
  amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit
  şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, eliberat în baza
  următoarelor documente:
  a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile
  de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
  b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
  c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
  d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
  (3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de
  ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
  Art. 11 – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor
  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu
  modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi
  ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările şi
  completările ulterioare.
  Art. 12 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

  #13654
  CatalinCatalin
  Keymaster

  ANPA a publicat proiectul care reglementeaza perioadele de prohibitie si pescuitul speciilor, zonele de refacere pentru anul 2018. Stim din anii trecuti si banuim ca si anul asta va fi la fel adica proiectul va deveni ordin la inceputul anului viitor.

  Am reusit sa il citesc si sa inteleg noutatile si ma declar oarecum satisfacut. Sunt unele modificari bune si binevenite intr-o perioada de declin a speciilor nobile de pesti mai ales din Delta Dunarii.

  Mai sunt cateva aspecte importante de clarificat dar probabil ca nu se pot face toate intr-un an…

  Personal ma bucur ca se incearca salvarea celor 4 specii care se vor pescui doar cu eliberare, crap, somn, salau si stiuca. Sunt multi pescari nemultumiti, nu ii inteleg atata timp cat pot pescui, sportiv aceste specii si atata timp cat se bat cu pumnii in piept ca pescuiesc de placere si nu de foame. 

  Mare atentie si la zonele de refacere si cele in care nu se poate pescui deloc sau cu eliberare! Atentie si la modificarile perioadelor de prohibitie din zonele de frontiera, cu Ucraina si Bulgaria dar si la pescuitul scrumbiei in gurile Dunarii.

  #13660
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Am observat ca proiectul de mai sus a disparut de pe pagina ANPA… Ciudat…

  #14067
  CatalinCatalin
  Keymaster

  A aparut in sfarsit si ordinul care stabileste prohibitia pescuitului in 2018. L-am postat in intregime pe prima pagina dar am extras si eu cateva lucruri mai interesante.

  Unul ar fi perioadele de prohibitie diferite pe zonele de frontiera cu Bulgaria, Ucraina si apele interioare.

  (1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie-5 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 7 aprilie-22 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin. Derogări (1)

   

  (5) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.

  (6) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Ucraina, pe o durată de 45 de zile, în perioada 22 aprilie-5 iunie inclusiv.

  Multe zone de refacere sau in care sunt restrictii de pescuit, demn de luat in seama pentru cei care vor sa pescuiasca pe acolo. Personal renunt la pescuitul pe raurile si lacurile patriei, ma voi limita pe cat posibil la Delta Dunarii si poate si la un pic de Dunare, poate.

  Stiuca a ramas sa fie pescuita recreativ doar cu eliberare in delta Dunarii si ma bucur deoarece eu oricum nu luam acasa stiuca si asta va insemna ca voi gasi mai multe exemplare cu care sa ma distrez.

  Pescuitul scrumbiei se interzice in gurile de varsare ale Dunarii pe o adancime de 5 kilometri in mare si o latime de 1 kilometru dreapta/stanga pe cele 3 brate. Si asta pare o masura buna.

  #14579
  CatalinCatalin
  Keymaster

  Am reusit sa citesc proiectul de pescuit pe 2019 proaspat aparut pe pagina ANPA. Mici modificari, am retinut pescuitul crapului cu eliberare si retinerea stiucii limitata la doua exemplare pe zi care sa nu depaseasca 5 kilograme. Nu ma afecteaza ba chiar ma bucura. Perioadele de prohibitie pe zone si specii sunt generoase si permit ca in fiecare an mici smecherii.

  La prima vedere planuiesc sa am intaia iesire in Delta in perioada 1-11 aprilie dar cine stie, poate incerc si o stiuca mai devreme functie de ape si vreme.

  #14580
  bogdanbogdan
  Keymaster

  Pe Sf. Ghe. se poate pescui C&R in prohibitie!

Viewing 12 posts - 1 through 12 (of 18 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Comments are closed.